Економічна інформатикаНавчальний посібник


Новости

Навчальний посібник: "Економічна інформатика"

Автор: Владимир Ткаченко

Источник: Обучение в интернет

Видано навчальний посібник: Економічна інформатика [Текст] : навч. посіб. / В. А. Ткаченко, Г. Ю. Під’ячий, В. А. Рябик. – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 312 с.: іл. (формат 60x84 1/16; тверда палітурка; папір офісний; Riso-друк; гарнітура Times New Roman; друкарня НТУ "ХПІ").

Навчальний посібник: Економічна інформатика, часть 1Навчальний посібник: Економічна інформатика, часть 2Навчальний посібник: Економічна інформатика, часть 3

Навчальний посібник рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист №  1/11-7941 від 17.08.2010 р.

Зміст пропонованого навчального посібника відповідає чинній навчальній програмі і вимогам державних стандартів освіти. Науковий і методичний рівень викладу матеріалу відповідає сучасним освітнім технологіям. Пропонований навчальний посібник Економічна інформатика не дублює, а доповнює існуючу літературу. Дане видання призначене для студентів економічних спеціальностей вузів, викладачів, що читають курс Економічна інформатика, фахівцям у галузях економіки та менеджменту для підвищення кваліфікації

Курс Економічна інформатика є нормативним і входить до циклу професійної і практичної підготовки бакалавра у вузах. Він відкриває цикл дисциплін з інформатики, які студенти економічних спеціальностей вивчають протягом  усього часу навчання у вузі. Отримані базові знання з курсу Економічна інформатика необхідні для подальшого  освоєння комп’ютерних та економічних дисциплін.

Мета навчання студентів дисципліни Економічна інформатика – набуття знань про принципи побудови і функціонування обчислювальних машин, організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах і їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а також формування умінь ефективного застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.

Навчальна програма курсу Економічна інформатика обсягом 180 академічних годин розділена на три змістовних (навчальних) модулі обсягом 1,5; 2,5 і 1,0 кредитів (обсяг кредиту ECTS становить 36 академічних годин) і складається з аудиторних занять і самостійної роботи студентів.

Навчальний посібник написаний згідно з останніми освітньо-кваліфікаційними вимогами до підготовки бакалаврів економічних спеціальностей. З урахуванням кредитно-модульної системи навчальна дисципліна формується як система змістовних модулів. Включає три змістовних модуля: вступ до економічної інформатики, викладений у розд. 1 - 4, прикладне програмне забезпечення офісного призначення – розд. 5 - 12, комп’ютерні мережі – розд. 13 - 16.

У модулі "Вступ до економічної інформатики" розглянуто основні поняття економічної інформатики – дані, інформація і знання. Крім того, в першому модулі розглянуто технічні та програмні засоби обробки інформації та основи алгоритмізації і програмування.

Другий модуль призначений для навчання студентів роботі з офісними додатками Word, Excel, PowerPoіnt, Access та редактором VBA, що забезпечує знання теоретичних і практичних основ обробки текстової інформації й електронних таблиць, створення презентацій і показу слайдів, створення і ведення бази даних Access, розробки додатків за допомогою редактора VBA. У другому модулі студенти також знайомляться з експертними системами та системами, що навчаються.

У третьому модулі викладено основні відомості про комп’ютерні мережі, що, зокрема, дозволяє отримати знання теоретичних і практичних основ у галузі LAN і WAN, мережевих прикладних програм і додатків для створення web-сторінок і сайтів,  організації комп’ютерної безпеки і захисту інформації в мережах, а також ведення бізнесу в Інтернеті.