Комп'ютерні мережі та телекомунікації


Новости

Навчальний посібник: "Комп'ютерні мережі та телекомунікації"

Автор: Владимир Ткаченко

Источник: Обучение в интернет

Комп'ютерна мережа – це сукупність комп'ютерів і телекомунікаційного устаткування, що забезпечує інформаційний обмін комп'ютерів у мережі. Основне призначення комп'ютерних мереж – забезпечення доступу до розподілених ресурсів. Телекомунікації (грец. tele – далеко, удалину, і лат. communicatio – спілкування) – це передача на відстань і прийом будь-якої інформації (звуку, зображення, даних, тексту) різними електромагнітними системами (кабельним і волоконно-оптичним каналом, радіоканалом і іншими проводовими і безпроводовими каналами зв'язку).

Телекомунікаційна мережа – це система технічних засобів, за допомогою якої здійснюються телекомунікації.

До телекомунікаційних мереж належать:

  • комп'ютерні мережі (для передачі даних);
  • телефонні мережі (передача голосової інформації);
  • радіомережі (передача голосової інформації – широкомовні послуги);
  • телевізійні мережі (передача голосу і зображення – широкомовні послуги).

Видано навчальний посібник: Комп'ютерні мережі та телекомунікації [Текст] : навч. посіб. / В. А. Ткаченко, О. В. Касілов, В. А. Рябик. – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 224 с.: іл. (формат 60x84 1/16; тверда палітурка; папір офісний; Riso-друк; гарнітура Times New Roman; друкарня НТУ "ХПІ").

Комп'ютерні мережі та телекомунікації - навчальний посібник, ч.1Комп'ютерні мережі та телекомунікації - навчальний посібник, ч.2Комп'ютерні мережі та телекомунікації - навчальний посібник, ч.3

Навчальний посібник "Комп'ютерні мережі та телекомунікації" рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист №  1/11-6992 від 12.07.2010 р.

Зміст навчального посібника "Комп'ютерні мережі та телекомунікації" відповідає чинній навчальній програмі і вимогам державних стандартів освіти. Науковий і методичний рівень викладу матеріалу відповідає сучасним освітнім технологіям.

Навчальний посібник "Комп'ютерні мережі та телекомунікації" призначений для студентів економічних спеціальностей очного, заочного і дистанційного навчання, слухачів курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів у сфері застосування сучасних інформаційних технологій.

Навчальний посібник включає два змістовних модулі: "Локальні обчислювальні мережі" (викладено у главах 1-6), "Глобальні мережі", що подано в главах 7-16. Навчальна дисципліна "Комп'ютерні мережі та телекомунікації" є нормативною і входить у цикл професійної і практичної підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах.

Мета навчання студентів цієї дисципліни – забезпечити знання теоретичних і практичних основ у організації і функціонуванні комп'ютерних мереж і телекомунікацій, набути уміння застосовувати в професійній діяльності розподілені дані, прикладні програми і ресурси мереж.