Технології мультисервісних мереж


Технології мультисервісних мереж

Авторський курс лекцій Володимира Ткаченко

Навчальна дисципліна "Технології мультисервісних мереж" містить два змістовних модуля:

 • Архітектура, послуги, протоколи і технології транспортної мережі мультисервісних мереж.
 • Протоколи маршрутизації, технології абонентського доступу і технології управління та безпеки МСМ.

Слід зазначити, що технології мультисервісних мереж розглядається як технології мультисервісних інфокомунікаційних мереж, що забезпечують надання необмеженого набору послуг. Мультисервісна мережа (МСМ) являє собою універсальну багатоцільову середу, призначену для передачі мови, зображення і даних з використанням технології комутації пакетів (IP).

Мета та завдання навчальної дисципліни "Технології мультисервісних мереж"

Мета вивчення: метою вивчення навчальної дисципліни «Технологія мультисервісних мереж» являється підготовка фахівців, що володіють фаховими знаннями в області проектування і експлуатації інфокомунікаційних мереж з використанням мультисервісних технологій, знанням архітектури мультисервісних мереж, как единых систем генерации, передачи, приема, хранения, поиска, обработки и отображения информации.

Завдання:

 • вивчити основні технології побудови та експлуатації мультисервісних мереж;
 • вивчити архітектури мультисервісних мереж;
 • вивчити протоколи мультисервісних мереж;
 • засвоїти базові технології побудови транспортної мережі МСМ;
 • визначити шляхи реалізації транспортних мереж з використанням технології MPLS;
 • формувати знання маршрутизації MPLS Traffic Engineering;
 • вивчити технології мереж широкосмугового абонентського доступу;
 • засвоїти конфігурації маршрутизаторів і комутаторів у мультисервісних мережах;
 • навчитися основам розподілу та маршрутизації VLAN та VPN;
 • вивчати технології управління та експлуатаційно-технічне обслуговування МСМ.

Результати навчання
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні бути здатними обґрунтовувати вибір архітектури, протоколів і технологій для вирішення завдань в процесі розробки мультисервісних мереж або мереж NGN.

В процесі навчання студенти повинні бути ознайомлені:

 • з основними тенденціями розвитку програмно-апаратних і програмних засобів, які використовуються в сучасних мультисервісних мережах;
 • з сучасними методами розробки Інтернет-комунікаційних та веб-комунікаційних додатків і технологіями створення додатків для об'єктів мультисервісних мереж;
 • з методами і засобами обміну і обробки інформації в глобальній універсальної мультисервісної мережі Internet на основі сучасних технологій.

Слід зазначити, що в основу концепції побудови МСМ як мережі зв'язку наступного покоління (NGN) покладено ідею про створення універсальної мережі для надання різних послуг (наприклад, Triple Play) на основі єдиної універсальної технології.

Навчальна програма курсу обсягом 120 академічних годин складається з двох змістовних (навчальних) модулів об'ємом 4,0 кредитів (обсяг кредиту ECTS становить 30 академічних годин) і складається з аудиторних занять і самостійної роботи студентів.

Використані джерела інформації:

 1. О.В. Махровский. Технологии мультисервисных сетей связи: Учебное пособие. ГОУВПО. – СПб., 2009. – 120 с.
 2. Бакланов И.Г. NGN: принципы построения и организации / под ред. Ю.Н. Чернышова. – М.: Эко-Трендз, 2008. – 400 с.
 3. Довгий С.О., Воробієнко П.П., Гуляєв К.Д. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулюван­ня. - Видання друге (доповнене). - / За загальною ред. Довгого С.О. - К.: «Азимут-Україна». - 2013. - 608 с.
 4. Гольдштейн, Б. С. Г63 Сети связи пост-NGN / Б. С. Гольдштейн, А. Е. Кучерявый. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. —160 с.
 5. Гольдштейн Б. С. Инфокоммуникационные сети и системы. — СПб.: БХВ-Петербург, 2019. — 208 с.
 6. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие / В 3-х томах. Том 3. - Мультисервисные сети / В. В. Величко, Е.А. Субботин, В.П. Шувалов, А.Ф. Ярославцев; под редакцией профессора В.П. Шувалова. - 2-е изд., стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2015. – 592 с.
 7. Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи: Учебное пособие. 2-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2010. - 272 с.
 8. Р.Р. Убайдуллаев. Волоконно-оптические сети. - М.: Эко-Трейндз, 2001. - 331c.
 9. Дмитрий Гулевич. Сети связи следующего поколения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/1150/157/info